მონოკრედიტი

გააგრძელეთ საუბარი ბალანსის ამოწურვის შემდეგაც, სანამ თქვენი ბალანსი არ მიაღწევს მინუს 3 ლარს.

  • მონოკრედიტის აღება: 5203 OK

კრედიტით სარგებლობის ვადა: 30 დღე;
სერვისის ღირებულება: 30 თეთრი;
კრედიტის განმეორებით აღება შესაძლებელია წინა კრედიტის დაფარვის შემდეგ.

კრედიტის მისაღებად:

  • ანგარიშზე უნდა იყოს თანხა არაუმეტეს 50 თეთრისა ან დავალიანება არაუმეტეს -2 ლარისა;
  • ახალი მომხმარებლისთვის ქსელში ჩართვიდან გასული უნდა იყოს ერთი კალენდარული თვე და გახარჯული იყოს მინიმუმ 5;
  • არსებულ ნომერზე ბოლო 3 თვის მანძილზე ანგარიშიდან გახარჯული უნდა იყოს მინიმუმ 5.
  • სერვისით ვერ ისარგებლებენ კორპორაციული მომხმარებლები.