ხელშეკრულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი ხელშეკრულებები
2022 წლის 1-ლი იანვრიდან მოქმედი ხელშეკრულებები

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის რეგლამენტში განხორცილებული ცვლილებების გათვალისწინებით მაგთიკომის მომსახურებებზე განახლდა სააბონენტო ხელშეკრულებები. იხილეთ 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან მოქმედი ხელშეკრულებები:

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები საერთოა და მოქმედებს ყველა ხელშეკრულებასთან ერთად:

გაითვალისწინეთ, რომ ცვლილება არ ეხება 2022 წლის 1 იანვრამდე მომხმარებლებთან გაფორმებულ იმ დუკუმენტებს, რომლის საფუძველზეც განხორციელებულია მაგთიკომის რაიმე სახის ტექნიკური/სააბონენტო მოწყობილობების ფიზიკურად გადაცემა მომხმარებლებზე. 

2024 წლის 1-ელი მარტიდან მოქმედი ხელშეკრულებები:

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები საერთოა და მოქმედებს ყველა ხელშეკრულებასთან ერთად:

ნასყიდობის ხელშეკრულებები
ელექტრონული ხელმოწერა