მობილური მომსახურების პირობები

ქსელში ჩართვა
ფიზიკური SIM ბარათი (უნივერსალი)10
ორნომრიანი SIM ბარათი10
eSIM10

აქცია:

სურვილის შემთხვევაში,
ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ 1 ლარი და 30 დღით უფასოდ  გაგიაქტიურდებათ "ტარიფი მაგთი".

ანგარიშზე დაბრუნებული 1 ლარით შეძლებთ დარეკვას, SMS-ის გაგზავნას და ინტერნეტის გამოყენებას.
აღნიშნული 1 ლარის განაღდება არ არის შესაძლებელი.

SIM-ბარათის შეცვლა
ფიზიკური  SIM-ბარათი10
ორნომრიანი SIM-ბარათი10
ფიზიკური SIM-ის შეცვლა eSIM-ით10
eSIM-ის შეცვლა eSIM-ით10
ნომრის შეცვლა
ნომრის შეცვლა10
მფლობელის შეცვლა10
ნომრის სტატუსი და ვადა
აქტიურიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში, დადებითი ბალანსის შემთხვევაში.
ცალმხრივად გათიშულიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში, ბალანსის ამოწურვისთანავე.
ორმხრივად გათიშულიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღეში.
გაუქმებულიორმხრივად გათიშვიდან 120 დღეში.
ნომრის მომსახურების სერვისი

გაიაქტიურეთ ნომრის მომსახურების სერვისი და თქვენი ნომერი დაზღვეული იქნება გაუქმებისგან 180 დღის განმავლობაში.

 • სერვისის გასააქტიურება *180# ok
  ან აპლიკაციით MyMagti
 • აქტივაციის ღირებულება - 1 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია
 • ხალ ნომერზე სერვისის გააქტიურების ღირებულებაა 1 ლარი, თანხის მომდევნო ჩამოჭრა მოხდება ყოველ 181-ე დღეს;
 • ნომრებს, რომლებსაც უკვე ჩამოჭრილი აქვთ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი), სერვისის ხელახლა გააქტიურების შემთხვევაში მომდევნო 1 ლარი მოეჭრებათ არა გააქტიურებისთანავე, არამედ - ნომრის მომსახურების საფასურის ბოლო ჩამოჭრიდან 180 დღეში;
 • აქტიურ და ცალმხრივად გათიშულ ნომრებს ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში, არ მოეჭრებათ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი) და სერვისი გაუქმდება;
 • ორმხრივად გათიშულ ნომერს, რომელსაც გააქტიურებული აქვს აღნიშნული სერვისი და თანხის ჩამოჭრის დღეს ანგარიშზე არ აქვს საკმარისი თანხა (მინიმუმ 1 ლარი), თანხა არ ჩამოეჭრება და ნომერი გაუქმდება.

სერვისის დეაქტივაცია - *181# ok

დეტალური ამონაბეჭდის მიღების პირობები:
 • ნომრის დეტალურის (მათ შორის ტელეფონის იმეი (IMEI) კოდის) მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის იურიდიულ მფლობელს (ან მინდობილ პირს) მაგთის ნებისმიერ ოფისში;
 • ნომრის დეტალური  (მათ შორის ტელეფონის იმეი (IMEI) ან/და გადახდები)  ინახება მომსახურების გაწევიდან ან ქმედების განხორციელებიდან 4 წლის განმავლობაში;
 • გაუქმებული ნომრის შესახებ ინფორმაცია ინახება ნომრის გაუქმებიდან 4 წლის განმავლობაში;
 • საანგარიშო პერიოდის (ბოლო 30 დღე) დეტალური  გაიცემა უფასოდ;
 • სააბონენტო ნომრის იურიდიულ მფლობელს  მაგთის ოფისში შეუძლია მიიღოს მოთხოვნის დღიდან ბოლო 4 თვის სრული დეტალური; შენიშვნა: ვინაიდან როუმინგული მომსახურების გაწევისას მაგთიკომი იყენებს როუმინგ პარტნიორების მომსახურებას, შესაძლოა დეტალურ ანგარიშში როუმინგული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია დაგვიანებით აისახოს.
 • მოთხოვნიდან 4 თვის წინა პერიოდზე შესაძლებელი იქნება მიიღოთ ინფორმაცია ხმოვანი ზარის, მოკლე ტექსტური შეტყობინების, თარიღის, ხანგრძლოვობის შესახებ ინფორმაცია; 
 • არასაანგარიშო პერიოდის დეტალურის  ფასი განისაზღვრება გვერდების რაოდენობის მიხედვით:
  • 1-დან 10 გვერდამდე 1 ლარი, თუ ამონაბეჭდის რაოდენობა აღემატება 10 გვერდს, მაშინ ყოველი 1 გვერდის ფასია 10 თეთრი.  დეტალურის მიღება შესაძლებელია მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ.
  • დეტალურის  დაჩქარებული წესით (მოთხოვნის დღესვე) მიღების საფასურია - 3 ლარი.
  • იმეი (IMEI) კოდის ერთი თვის დეტალურის საფასური (მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ) - 1 ლარი,
   ხოლო დაჩქარებული წესით (მოთხოვნის დღესვე) 4 ლარი.
 • მიიღეთ მობილური ნომრის სტატისტიკა და დეტალური ამონაწერი დისტანციურად, ოფისში მისვლის გარეშე, მაგთის მობილური აპლიკაციით MyMagti.
საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი ქსელში ჩასართავად:

მაგთიკომის რეალიზაციისა და მომხმარებელთა მომსახურების ოფისებსა და სადილერო ქსელში, ქსელში ჩართვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი მაინც:

საქართველოს მოქალაქემ:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი;
 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
 • ახალი მართვის მოწმობა (პირადი ნომრით);

უცხოეთის მოქალაქემ:

 • უცხოეთის მოქალაქის პასპორტი, ან ID ბარათი;
 • ბინადრობის მოწმობა;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, საქართველოში საზღვარგარეთის დიპლომატიური მისიების თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთათვის გაცემული ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი დიპლომატიური, სააკრედიტაციო და სამსახურეობრივი ბარათები.

 


112 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი